A Pingálók Kreatív Műhely Kft. (4400 Nyíregyháza, Körte utca 45., cégjegyzékszám) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli az Ön által ezen a webhelyen megadott adatokat. A Pingálók Kreatív Műhely Kft. csak önként, például termékek vásárlásakor, a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételekor vagy garanciális termékek javításakor megadott személyes adatokat gyűjti.  
Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelés megkönnyítése, a megrendelések teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése. A Pingálók Kreatív Műhely Kft. a kapott adatokat a kívánt szolgáltatások nyújtása érdekében használja föl. Ennek során a Pingálók Kreatív Műhely Kft. e-mailben, telefonon, SMS-üzenetben vagy postai levélben megkeresheti önt.
 
A Pingálók Kreatív Műhely Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
  • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 
Sütik 
 
A Pingálók Kreatív Műhely Kft. adatokat gyűjthet az Ön webhelyhasználati szokásairól. Ehhez úgynevezett sütiket (cookie-kat) használhat. A sütik olyan információk, amiket az Ön által használt böngésző a számítógépének merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér a webhelyünkre, a kiszolgálónk automatikusan felismeri a sütit, ami információval szolgál az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütik használatát. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. 

A webhelyünk legtöbb funkcióját a sütik elfogadása nélkül is használhatja. A Pingálók Kreatív Műhely Kft. monitoring tevékenységet is folytathat abból a célból, hogy felmérje a webhely egyes részeinek népszerűségét és javítsa a webhelyen való navigációt; az ebből a célból gyűjtött adatokat viszont sohasem egyesítjük a személyes adatokkal. 
 
Adatok biztonsága
 
A Pingálók Kreatív Műhely Kft. megteszi a szükséges biztonsági lépéseket az Ön személyes adatai védelmében. Ahol lehet, titkosítási eljárásokat alkalmazunk, vagy tűzfallal akadályozzuk meg, hogy harmadik felek hozzáférhessenek az általunk tárolt személyes adatokhoz.

A vonatkozó törvények értelmében, illetve a kormányzat jogszerű kérései esetén a Pingálók Kreatív Műhely Kft. fenntartja a jogot, hogy rendszerei működésének, illetve ügyfelei és saját védelmének érdekében egyedi beazonosításra alkalmas adatokhoz hozzáférjen és azokat nyilvánosságra hozza. A Pingálók Kreatív Műhely Kft. fenntartja továbbá azon jogát is, hogy egyedi beazonosításra alkalmas adatokat harmadik felek részére kiadjon, amennyiben webhelyünk és szolgáltatásaink Ön általi használatából következő panasz merül fel.

Önnek joga van a saját adataihoz hozzáférni, azokat javítani, frissíteni, illetve törölni. Ehhez nyissa meg a regisztrációs felületet.

Sérelemdíj
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért es az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés eseten járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és а sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy а kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Sérelemdíj igénylése eseten a keresetben a felperes köteles bizonyítani, hogy a sérelmet okozó magatartás valóban megvalósítja a személyiségi jogsértést, és azt az alperesként megjelölt személy követte el. 
 
Adatok megőrzésének időtartama
 
Amennyiben jogszabály hosszabb megőrzési időt nem ír elő, személyes adatait a Pingálók Kreatív Műhely Kft. csak az Ön által igényelt szolgáltatások vagy termékek biztosításához szükséges ideig őrzi meg.
 
Módosítás
 
A Pingálók Kreatív Műhely Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsa; bármely, az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználását érintő módosításról Ön tájékoztatást kap.
 
Az adatkezelő, adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
 
Név: Pingálók Kreatív Műhely Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Körte utca 45.
Cégjegyzékszám: 15-09-072555
Adószám: 14267125-1-15
Közösségi adószám: HU14267125
 
 
Share